สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รวมคาถาศักดิ์สิทธิ์

รวมคาถาศักดิ์สิทธิ์
 

รวมคาถาศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ

ตั้งนะโม ๓ จบ ก่อนว่าแต่ละคาถา


 
คาถาบูชาพระพรหม
โอมปะระเมสะนะมัสการัม
องการะนิสสะวะ รัง พรหมเรสสะยัม ภูปัสสะวะวิษณุ
 ไวยะทานะโมโทติลูกปัมทะระมา ยิกยานัง ยะไวยะลา
 คะมุลัม สะทา นันตะระ วิมุสะตินัน นะมัตเต นะมัตเตร
จะ อะการัง ตโถวาจะ เอตามาตาระยัต ตะมัน ตะรามา
กัตถะนารัมลา จะสะระวะ ปะติตัม สัมโภพะกลโล
ทิวะทิยัม มะตัมยะ

 
คาถาบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
(พระแก้วมรกต)
พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิ
ทุติยัมปิ พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิ
ตะติยัมปิ พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ มะหาเตโช เจวะ มะหาปัญโญ
จะ มะหาโภโค จะ มะหายะโส จะ ภะวันตุ เม
นิพพานัสสะ ปัจจะโย โหตุ (หรือ วาละลุกัง สังวาตังวา)
 

คาถาบูชาพระพุทธชินราช
กาเยนะ วาจายะวะ เจตะสา วา เทวะนะคะเร จักกิวังสัสสะ
 ปัญจะมะมะหาราเชนะ ชินะราชะพุทธะรูปัง กะตัง นะมามิหัง
(๓ จบ)
 

คาถาบูชาพระสังกัจจายน์
อิมินา สักกาเรนะ สาวะกะสังโฆ กัจจายะนะเถโร
มะหาเตชะวันโต พุทธะโภคาวะโห ปาระมิตาโร
อิทธิฤทธิ ติตะ มะณะตัง สะระณัง คัจฉามิ

คาถาท้าวเวสสุวรรณ (จุดธูป ๙ ดอก)
อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณมะระณัง
 สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ
จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง
 อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ
 
คาถาพญายม
ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขาโตจุติ
จิตะเมตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ
 
คาถาหลวงปู่มั่น (พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต)
คาถาพระพุทธเจ้าตอนชนะมาร
(ใช้ท่องเพื่อป้องกันอันตรายทั้งปวง ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก)
ปัญจะมาเร ชิโน นาโถ ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง
จะตุสัจจัง ปะกาเสติ ธัมมะจักกัง ปะวัตตะยิ
 เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม ชะยะมังคะลัง
 
 คาถาหลวงปู่ทวด (วัดช้างไห้  จังหวัดปัตตานี)
นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติ ภะคะวา
(๓ จบ)
 
คาถาหลวงปู่ศุข (วัดมะขามเฒ่า)
สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ มะอะอุ
คาถาหลวงปู่โอภาสี
อิติ สุคะโต อะระหัง พุทโธ นะโม พุทธายะ ปะฐะวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง
 
คาถาหลวงปู่ครูบาธรรมชัย (วัดทุ่งหลวง เชียงใหม่)
พุทธัง ธัมมัง สังฆัง จาติกันตัง มะระณะกัน
ปาณาติกัน สารพัดกันกัน พุทธัง อะระหัง จังงัง ภาเว
 สัมปะฏิจฉามิ เม สัมมุขา สัพพาหะระติ เต สัมมุขา
 อิอะระนัง อะระหัง กุสะลา ธัมมา สัมพุทโธ ทุ สะ นะ โส
นะโม พุทธายะ
 
คาถาหลวงพ่อเดิม (วัดหนองโพ)
คาถาบูชาเทพยดาใช้เพื่อเสริมดวงชะตา โดยผูกดวงชะตา
ของท่านพร้อมเขียนชื่อ นามสกุลท่านไว้ใต้ดวงชะตา
 แล้ววางตั้งไว้ข้างฐานพระ ว่าคาถานี้เพื่อจะได้เกิดลาภสักการะ
 เป็นมงคลกับตัวท่านเอง
นะโม เม สัพพะเทวานัง
สัพพะคะระหะ จะ เทวานัง
สุริยัญจะ ปะมุญจะถะ
สะสิ ภุมโม จะ เทวานัง
วุโธ ลาภัง ภะวิสสะติ
ชีโว สุกะโร จะ มะหาลาภัง
โสโร ราหูเกตุ จะ มะหาลาภัง
สัพพะภะยัง วินาสสันติ
สัพพะทุกขัง วินาสสันติ
สัพพะโรคัง วินาสสันติ
ลักขะณา อะหัง วันทามิ
สัพพะทา สัพเพ เทวา มัง ปาละยันตุ
สัพพะทา เอเตนะ มังคะละเตเชนะ
สัพพะโสตถี ภะวันตุ เม
คาถาหลวงพ่อสด (พระมงคลเทพมุนี) วัดปากน้ำ
สัมมาอะระหัง
 
คาถาหลวงพ่อโสธร (วัดโสธรวรารามวรวิหาร)
ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วว่าคาถานี้ทุกวันจะปลอดภัย
ป้องกันอันตรายทั้งปวง ร่มเย็นเป็นสุขตลอดชีวิต
อีกทั้งมีเมตตา มหานิยม ซื้อง่ายขายคล่อง นำมาซึ่งโภคทรัพย์
นะ ทรงฟ้า โม ทรงดิน พุทธ ทรงสินธุ์ ธา ทรงสมุทร
 ยะ ทรงอากาศ พุทธังแคล้วคลาด ธัมมังแคล้วคลาด
สังฆังแคล้วคลาด ศัตรูพาลวินาศสันติ นะกาโร กุกกุสันโธ
 สิโรมัชเฌ โมกาโร โกนาคะมะโน นานาจิตเต พุทธกาโร
กัสสะโป พุทโธ จะ ทะเวเนเต ธา กาโร ศรีศากกะยะมุนี โคตะโม
 ยะกันเน ยะกาโร อะริยะ เมตตรัยโย ชิวหาทีเต ปัญจะพุทธา
นะมามิหัง พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ธัมมะบูชา มะหาปัญโญ
 สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห อะระหังพุทโธ อิติปิโสภะคะวา นะมามิหัง
 
คาถาหลวงพ่อปาน (วัดบางนมโค)
คาถาเสริมทรัพย์
ใช้สวดภาวนาเวลาตื่นนอน ๓ จบ เวลาใส่บาตร ๑ จบ
ก่อนนอน ๓ จบ หรือเวลาว่าง จะทำให้มีโภคทรัพย์มากมาย
พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ (๑ จบ)
วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย
พุทธัสสะ มาณีมามะ พุทธัสสะ สะวา โหม
 
คาถาหลวงพ่อเกษม เขมโก
วันทามิ เจดิยัง สัพพัง สัพพัฎฐาเน
สุปฏิษฐิตาสรีระธาตุงมหาโพธิง พุทธรูปัง สักการัง
 สัทธา นาคะโลเก เทวโลเก ดาวติงเส พรหมโลเก
 ชมพูทีเป ลังกาทีเป สรีระธาตุโย เกศาธาตุโย
อรหันตาธาตุโย เจดิยัง คันธกุฎี
จตุราศี ติสสหัสสะ ธัมมักขันธา ปาทเจดิยัง
 นะระเทเวหิปูชิตา อะหังวันทามิ ฑูระโต
 อะหังวันทามิธาตุโย อะหังวันทามิสัพพะโส
 
คาถาพระครูบาชุ่ม พุทธโก (วัดไชยมงคล)
วิวะ อะวะ สุสะตะ วิวะสวาหะ
 
คาถามงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ
อิมัสมิง มงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ
ประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่ว
อะนัตตา ราชะ เสมานา เขตเต สะมันตา
สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ พุทธะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ
อิมัสมิง มงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ ประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น
มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่ว
อะนัตตา ราชะ เสมานา เขตเต สะมันตา
 สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ ธัมมะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ
อิมัสมิง มงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ ประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น
 มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่ว
อะนัตตา ราชะ เสมานา เขตเต สะมันตา
สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ ปัจเจกะพุทธะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ
อิมัสมิง มงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ ประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น
 มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่ว
อะนัตตา ราชะ เสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ
สังฆะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ
 
คาถายันต์เกราะเพชร
อิระชาคะตะระสา
ติหังจะโตโรถินัง
ปิสัมระโลปุสัตพุท
โสมาณะกะริถาโธ
ภะสัมสัมวิสาเทภะ
คะพุทปันทูทัมวะคะ
วาโธโนอะมะมะวา
อะวิชสุนุตสานุติ
 
คาถาเมตตามหานิยม (คาถาพระสีวะลี)
พุทธังเมตตา นะ ชาลีติ ธัมมังเมตตา นะ ชาลีติ
สังฆังเมตตา นะ ชาลีติ สีวะลีเมตตา นะ ชาลีติ
โอมมะพะลัง วา ราชะกุมาโร วา ราชะกุมารี วา ราชา วา
ราชินี วา คะหัฏโฐ วา ปัพพะชิโต วา สะมะโณ
 วา พราหมโณ วา อิตถี วา ปุริโส วา วาณิโช วา วาณิชา
 วา อุปาสะโก วา อุปาสิกา วา ทาระโก วา ทาริกา
วา สัพเพ อิเม ชะนา พะหู ชะนา มัง ปิยายันตุ อาคัจเฉยยะ
 อาคัจฉาหิ เอหิ จิตตัง ปิยัง มะมะ มะหาลาภะสักการา ภะวันตุ เม
 
คาถาบูชาแม่นางกวัก (ด้านค้าขาย เมตตา มหานิยม)
ว่านะโม ๓ จบแล้วกล่าวดังนี้
โอมปู่เจ้าเขาเขียวมีลูกสาวคนเดียว ชื่อว่าแม่นางกวัก
 หญิงเห็นหญิงรัก ชายเห็นชายรัก อยู่ทุกถ้วนหน้า
เอหิมามะมะ อาคัจเฉยยะ อาคัจฉาหิ เอหิมามะมะ
จะค้าขายก็ขอให้เป็นเศรษฐี หนึ่งปีให้เป็นพ่อค้าสำเภาทอง จะค้าเงินขอให้เงินเข้ามากอง จะค้าทองขอให้ไหลมาเทมาเต็มบ้านเต็มเรือน จะค้าขายสิ่งหนึ่งประการใด ขอให้ซื้อง่ายขายคล่อง ขอให้ซื้อง่ายขายดี ขอให้เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี
 อาคัจเฉยยะ อาคัจฉาหิ เอหิมามะมะ นะมะอะอุ นะชาลีติ อิกะวิติ พุทธะสังมิ ทุสะมะนิ อิธะคะมะ จะพะกะสะ นาสังสิโม สุมะโมโล นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ นะเมตตา โมขายดี พุทธไม่ต่อ ธาซื้อดี ยะใจดี มิใจอ่อน รักพุทโธ ปฏิรูปัง สัมปะฏิจฉามิ เพี้ยง สิทธิโภคา สิทธิพะลา สิทธิจะมหาเดชา นะชาลีติ เอหิจงมา พุทธะสังมิ นิมามะมามา
มาช่วยกันค้า มาช่วยกันขาย กวักเอาเงินมา กวักเอาทองมา กวักเอาโชคลาภ แก้วแหวนเงินทองข้าวของ หน้าที่การงาน ผู้คน ชื่อเสียงเกียรติยศ ข้าทาสหญิงชายมา
มาด้วยนะโมพุทธายะ ปฏิรูปัง สัมปะฏิจฉามิ เพี้ยง พุทธังขอให้เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี ธัมมังขอให้เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี สังฆังขอให้เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี เตชะสุเนมะภูจะนาวิเวอิติ นะเยปะรังยุตเต
ขอจงนำเอาโชคลาภ แก้วแหวนเงินทองข้าวของ มาสู่ในสถานที่นี้ด้วย เทอญ
พุทธังรักษา ธัมมังรักษา สังฆังรักษา
พุทธังคุ้ม ธัมมังคุ้ม สังฆังคุ้ม
เอหิพุทธานุภาเวนะ เอหิธัมมานุภาเวนะ เอหิสังฆานุภาเวนะ
อายุ วรรโณ สุขัง พลัง
คาถาผูกใจ
พระพุทธังร่วมจิต พระธัมมังร่วมใจ พระสังฆังหลงใหล ร่วมใจพระพุทโธ นะโมพุทธายะ
 
คาถาอารธนาพระเครื่อง
พุทธัง อาราธะนานัง
 ธัมมัง อาราธะนานัง
 สังฆัง อาราธะนานัง
 พุทธัง ประสิทธิ เม
 ธัมมัง ประสิทธิ เม
 สังฆัง ประสิทธิ เม
 
คาถาเงินล้าน (หลวงพ่อ ฤๅษีลิงดำ)
นาสังสีโม
พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพ ยักขา ปะรายันติ
พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม
มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม
มิเตพาหุหะติ
พุทธะมะอะอุ นะโม พุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ
สวาโหม
สัมปะฏิจฉามิ
(ให้สวด ๙ จบ)
คาถามหาอำนาจ
(ใช้เสกน้ำล้างหน้าทุกวันตอนเช้า แล้วจะมีอำนาจเป็นที่ยำเกรงของคนทั้งปวง)
เอวัง ราชะสีโห มะหานาทัง สีหะนาทะกัง สีหะนะ เม สีละ เตเชนะ นามะ ราชะสีโห
อิทธิถทธิ์ พระพุทธังรักษา สารพัดศัตรู อะปะราชะยัง
อิทธิฤทธิ์ พระธัมมังรักษา สารพัดศัตรู อะปะราชะยัง
อิทธิฤทธิ์ พระสังฆังรักษา สารพัดศัตรู อะปะราชะยัง
 
คาถามหาพิทักษ์
(ใช้ภาวนาตอนที่ใส่กุญแจ ปิดหีบ ปิดตู้
 ปิดประตูหน้าต่าง ป้องกันขโมย โจรผู้ร้ายได้
 และมีโชคลาภมั่งมีเงินทอง)
จิตติ วิตัง นะกรึง คะรัง
 
คาถาอิทธิฤทธิ์
(เวลาเจอศัตรูที่มีอาวุธ ให้ท่องว่าคาถาเพื่อป้องกันตัวดังนี้)
พุทโธ พุทธัง นะกันตัง อะระหัง พุทโธ นะโม พุทธายะ
อุทธัง อัทโธ นะโม พุทธายะ
 
คาถาสะเดาะเคราะห์ (ต่ออายุ)
(ให้ภาวนาทุกเช้า เย็น คนที่ดวงชะตาไม่ขาดก็ใช้ได้
ถือเป็นการต่อดวงชะตาชีวิต มีอานุภาพให้เกิดโชคลาภ
และปราศจากอันตราย)
อิติปิ โส ภะคะวา พระอาทิตย์เทวา วิญญาณะสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา พระจันทร์เทวา วิญญาณะสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา พระอังคารเทวา วิญญาณะสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา พระพุทธเทวา วิญญาณะสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา พระพฤหัสเทวา วิญญาณะสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา พระศุกร์เทวา วิญญาณะสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา พระเสาร์เทวา วิญญาณะสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา พระราหูเทวา วิญญาณะสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา พระเกตุเทวา วิญญาณะสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง
อิติปิ โส ภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ
อิติปิ โส ภะคะวา วิชชาจะระณะสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สุคะโต
อิติปิ โส ภะคะวา โลกะวิทู
อิติปิ โส ภะคะวา อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ
อิติปิ โส ภะคะวา สัตถา เทวะมะนุสสานัง
อิติปิ โส ภะคะวา พุทโธ
อิติปิ โส ภะคะวา ภะคะวา ภะคะวาติ
     

http://www.toprich24ince.com 

ตลาดคนรวย,พระเครื่อง,พระสมเด็จ,หลวงพ่อ,เหรียญหลวงพ่อ,ของสะสม,ราคาพื้นบ้าน 

Tags : คาถาศักดิ์สิทธิ์ รวมคาถาศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ คาถา ตลาดคนรวย พระเครื่อง พระสมเด็จ หลวงพ่อ เหรียญหลวงพ่อ ของสะสม ราคาพื้นบ้าน

view